Volení členovia Náčelníctva


Počas Skautského snemu volíme členov Náčelníctva SLSK. Plánujeme, aby boli v zostave Náčelník a šesť ďalších členov. Tí si po zvolení rozdelia nasledovné pozície a kompetencie.

Náčelník
Slovenského skautingu

Popis obsahu činnosti v Náčelníctve

POŽIADAVKY NA KANDIDÁTA
 • Vek 18+ 
 • Predpoklad: Hodnosť inštruktor/ka
 • Iné požiadavky: bezúhonnosť, členstvo v SLSK
OBSAH ČINNOSTI
 • Zabezpečovať starostlivosť o členov N-SLSK (zaúčanie nových členov, ..)  a hodnotiť s nimi ich činnosť do ich pozície;
 • Vytvárať systém na oslovenie potenciálnych členov N-SLSK;
 • Reprezentovať organizáciu navonok, robiť úkony v duchu rozhodnutí Snemu alebo Náčelníctva;
 • Podpisovať poverenia, doklady a ostatné oficiálne dokumenty SLSK, mimo tých ktoré podpisuje štatutár SLSK, v zmysle rozhodnutí Náčelníctva alebo jeho kompetencií, resp. splnomocňovať zodpovedné osoby svojím zastupovaním;
 • Koordinovať činnosť N-SLSK, pripravovať plán činnosti N-SLSK, zvolávať a riadiť stretnutia N-SLSK;
 • Dohadovať s členmi N-SLSK ich zodpovednosť, plány, úlohy a činnosť;
 • Komunikovať s riaditeľkou Ústredia, realizovať s ňou hodnotenie a monitorovať rozvoj Ú-SLSK;
 • Komunikovať s nositeľmi rádu Strieborného vlka a nositeľkami rádu Strieborného trojlístka;
 • Komunikovať s Komisiou pre vyznamenania a ocenenia a dohliadať na zastrešenie témy oceňovania touto komisiou (stratégia rozvoja oceňovania, jednotlivé návrhy a schvaľovanie ocenení…).
PRÁVOMOCI
 • Možnosť vybrať si počet zástupcov náčelníka z členov N-SLSK podľa potreby.
 • Zastupovať N-SLSK pred inými skautskými zložkami;
 • Byť informovaný/á o činnosti nižších organizačných jednotiek;
 • Možnosť zúčastniť sa všetkých akcií organizovaných pod hlavičkou SLSK
 • Ďalšie právomoci uvedené v kompetenčnej tabuľke vedenia organizácie SLSK.
KĽÚČOVÉ ZRUČNOSTI A SCHOPNOSTI
 • Znalosť fungovania a hierarchie národnej úrovne;
 • Schopnosť koordinovať a kontrolovať prácu ďalších ľudí;
 • Samostatnosť, zodpovednosť, proaktívny prístup, schopnosť jasne komunikovať;
 • Dobré organizačné zručnosti a manažment času, schopnosť plánovať, organizovať a dodržiavať časový plán;
 • Skúsenosť s krízovým manažmentom;
 • Predošlá skúsenosť s vedením malého tímu;
 • Google Workspace (mierne pokročilý/á), ClickUp (v prípade potreby zabezpečíme tréning).
TYP FUNKCIE
 • Činovnícka
MIESTO
 • Slovensko
TRVANIE SPOLUPRÁCE
 • 3 roky (mandát člena N-SLSK)
ČASOVÁ DOTÁCIA
 • 10 - 15 hodín mesačne
PODPORA OD
 • zvyšní členovia N-SLSK, Ústredie SLSK, KpVO.
PODPORA KOMU
 • N-SLSK
TRÉNINGY A BENEFITY
 • Vstupný kurz; Zaučenie do Drive priečinku a ClickUp N-SLSK;
 • Hodnotenie činnosti; 
 • Príspevok na vzdelávanie / osobný rozvoj podľa dohody; 
 • Na vyžiadanie: referencie pre zamestnávateľa a potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti; 
 • Možnosť zúčastniť sa vzdelávacích a programových podujatí bezplatne, prípadne za zvýhodnený poplatok.
 

Výchova
a vzdelávanie

Popis obsahu témy v Náčelníctve

POŽIADAVKY NA KANDIDÁTA
 • Vek 18+ 
 • Predpoklad: Hodnosť inštruktor/ka
 • Iné požiadavky: bezúhonnosť, členstvo v SLSK
OBSAH ČINNOSTI
 • Účasť na zasadnutiach Náčelníctva (a iných stretnutiach zásadných pre chod národnej úrovne) a v prípade potreby účasť na zasadnutiach Rady pre vzdelávanie, Programovej rady a Duchovnej rady a aktívna participácia na nich; 
 • Zastrešovanie prípravy stratégie rozvoja výchovného programu a vzdelávania; 
 • Monitorovanie a vyhodnocovanie kvality vzdelávania a výchovného programu SLSK a iniciovanie prípadných návrhov na zmenu;
 • Monitorovanie rozvoja duchovna v SLSK, navrhovanie prípadných potrebných úprav a spolupracovanie s Duchovnou radou;
 • Monitorovanie rozvoja vodného skautingu SLSK, komunikovanie s HKVS a navrhovanie prípadných zmien.
PRÁVOMOCI
 • Zastupovať N-SLSK pred inými skautskými zložkami ohľadom tém, ktoré zastrašuje
 • Byť informovaný/á o činnosti nižších organizačných jednotiek v rámci témy pôsobenia;
 • Možnosť zúčastniť sa všetkých akcií organizovaných pod hlavičkou SLSK
 • Ďalšie právomoci uvedené v kompetenčnej tabuľke vedenia organizácie SLSK
KĽÚČOVÉ ZRUČNOSTI A SCHOPNOSTI
 • Znalosť vzdelávacieho systému a výchovnej ponuky Slovenského skautingu;
 • Znalosť Stanov, Organizačného poriadku a iných interných dokumentov Slovenského skautingu;
 • Schopnosť koordinovať a kontrolovať prácu ďalších ľudí;
 • Samostatnosť, zodpovednosť, proaktívny prístup, schopnosť jasne komunikovať;
 • Dobré organizačné zručnosti a manažment času, schopnosť plánovať, organizovať a dodržiavať časový harmonogram;
 • Predošlá skúsenosť s vedením malého tímu.
TRÉNINGY A BENEFITY
 • Vstupný kurz; Zaučenie do Drive priečinku a ClickUp N-SLSK;
 • Hodnotenie činnosti; 
 • Príspevok na vzdelávanie / osobný rozvoj podľa dohody; 
 • Na vyžiadanie: referencie pre zamestnávateľa a potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti; 
 • Možnosť zúčastniť sa vzdelávacích a programových podujatí bezplatne, prípadne za zvýhodnený poplatok.
NÁZOV TÉMY
 • Výchova a vzdelávanie
TYP FUNKCIE
 • Činovnícka
MIESTO
 • Slovensko
TRVANIE SPOLUPRÁCE
 • 3 roky (mandát člena N-SLSK)
ČASOVÁ DOTÁCIA
 • 10 - 15 hodín mesačne
PODPORA OD
 • Náčelník a zvyšní členovia N-SLSK, Ústredie SLSK.
PODPORA KOMU
 • Zverený tím dobrovoľníkov a dobrovoľníčok;
 • Rada pre Vzdelávanie,
 • Programová rada,
 • Duchovná rada,
 • HKVS.

Financie
a fundraising

Popis obsahu témy v Náčelníctve

POŽIADAVKY NA KANDIDÁTA
 • Vek 18+ 
 • Predpoklad: Hodnosť inštruktor/ka
 • Iné požiadavky: bezúhonnosť, členstvo v SLSK
OBSAH ČINNOSTI
 • Účasť na zasadnutiach Náčelníctva (a iných stretnutiach zásadných pre chod národnej úrovne),
  v prípade potreby účasť na zasadnutiach Hospodárskej rady a aktívna participácia na nich;
 • Zastrešovať prípravu stratégie diverzifikácie zdrojov;
 • Monitorovať a vyhodnocovať napĺňanie stratégie diverzifikácie zdrojov a iniciovať prípadné návrhy na zmenu cieľov stratégie;
 • V spolupráci s Hospodárskou radou nastavovať proces tvorby rozpočtu SLSK;
 • Monitorovať stav nehnuteľného majetku v organizácii a podieľať sa na tvorbe stratégii získavania a starostlivosti o nehnuteľný majetok;
 • Monitorovať výdavky, príjmy SLSK a jeho fundraisingové aktivity; 
 • Sledovať činnosť projektového oddelenia;
 • Monitorovať hospodárenie národnej úrovne a ďalších národných jednotiek (Skautské múzeum, Skautský inštitút, Nadácia Badena-Powella, Scoutshop…) a prípadne schvaľovať úpravy rozpočtu;
 • Komunikovať s Revíznou radou SLSK;
 • Sledovať a navrhovať zmeny finančných procesov SLSK.
PRÁVOMOCI
 • Zastupovať N-SLSK pred inými skautskými zložkami ohľadom tém, ktoré zastrešuje;
 • Byť informovaný/á o činnosti nižších organizačných jednotiek v rámci témy pôsobenia;
 • Možnosť zúčastniť sa všetkých akcií organizovaných pod hlavičkou SLSK;
 • Ďalšie právomoci uvedené v kompetenčnej tabuľke vedenia organizácie SLSK.
KĽÚČOVÉ ZRUČNOSTI A SCHOPNOSTI
 • Základné ekonomické znalosti a finančná gramotnosť;
 • Rozumieť pojmom ako daňové priznania, účtovné závierky, rozpočtové položky, …;
 • Schopnosť projektového plánovania;
 • Schopnosť koordinovať a kontrolovať prácu ďalších ľudí;
 • Samostatnosť, zodpovednosť, proaktívny prístup, schopnosť jasne komunikovať;
 • Dobré organizačné zručnosti a manažment času, schopnosť plánovať, organizovať a dodržiavať časový plán;
 • Predošlá skúsenosť s vedením malého tímu;
 • Google Workspace (mierne pokročilý/á), ClickUp (v prípade potreby zabezpečíme tréning).
TRÉNINGY A BENEFITY
 • Vstupný kurz; Zaučenie do Drive priečinku a ClickUp N-SLSK;
 • Hodnotenie činnosti; 
 • Príspevok na vzdelávanie / osobný rozvoj podľa dohody; 
 • Na vyžiadanie: referencie pre zamestnávateľa a potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti; 
 • Možnosť zúčastniť sa vzdelávacích a programových podujatí bezplatne, prípadne za zvýhodnený poplatok;
NÁZOV TÉMY
 • Financie a fundraising

TYP FUNKCIE
 • Činovnícka
MIESTO
 • Slovensko
TRVANIE SPOLUPRÁCE
 • 3 roky (mandát člena N-SLSK)
ČASOVÁ DOTÁCIA
 • 10 - 15 hodín mesačne
PODPORA OD
 • Náčelník a zvyšní členovia N-SLSK, Ústredie SLSK.
PODPORA KOMU
 • Zverený tím dobrovoľníkov a dobrovoľníčok;
 • Hospodárska rada,
 • Revízna rada,
 • Finančný manažér SLSK.

Komunikácia
a partnerstvá

Popis obsahu témy v Náčelníctve

POŽIADAVKY NA KANDIDÁTA
 • Vek 18+ 
 • Predpoklad: Hodnosť inštruktor/ka
 • Iné požiadavky: bezúhonnosť, členstvo v SLSK
OBSAH ČINNOSTI
 • Účasť na zasadnutiach Náčelníctva (a iných stretnutiach zásadných pre chod národnej úrovne) a v prípade potreby účasť na zasadnutiach Rady pre komunikáciu a Zahraničnej rady a aktívna participácia na nich; 
 • Zastrešovať prípravu marketingovej stratégie a internej komunikačnej stratégie; Monitorovať a vyhodnocovať napĺňanie marketingovej a internej komunikačnej stratégie na ročnej báze, dávať podnety na ich aktualizáciu a iniciovať prípadné návrhy na zmenu cieľov stratégií;
 • Zvolávať a koordinovať stretnutia Ústredia, Náčelníctva a oblastí aspoň 2x ročne;
 • V spolupráci s riaditeľkou Ústredia a náčelníkom sa podieľať na tvorbe a udržiavaní vzťahov a partnerstiev s RMS, ministerstvami, zástupcami vlády a inými neziskovými organizáciami (skautskými aj neskautskými) a komunitami;
 • V spolupráci so Zahraničnou radou nastavovať stratégiu rozvíjania partnerstiev s ďalšími skautskými organizáciami (Cracow group…)
 • V spolupráci so zahraničnými komisármi pre WOSM a WAGGGS zabezpečovať dobré vzťahy s týmito organizáciami;
 • Komunikovať činnosť N-SLSK členom organizácie.
PRÁVOMOCI
 • Zastupovať N-SLSK pred inými skautskými zložkami ohľadom tém, ktoré zastrašuje;
 • Byť informovaný/á o činnosti nižších organizačných jednotiek v rámci témy pôsobenia;
 • Možnosť zúčastniť sa všetkých akcií organizovaných pod hlavičkou SLSK;
 • Ďalšie právomoci uvedené v kompetenčnej tabuľke vedenia organizácie SLSK.
KĽÚČOVÉ ZRUČNOSTI A SCHOPNOSTI
 • Znalosť o značke a vnímaní SLSK verejnosťou;
 • Znalosť princípov tvorby marketingovej stratégie
 • Znalosť mládežníckych organizácii na Slovensku;
 • Znalosť fungovania WOSM a WAGGGS;
 • Schopnosť komunikovať skautské témy v anglickom jazyku;
 • Schopnosť koordinovať a kontrolovať prácu ďalších ľudí;
 • Samostatnosť, zodpovednosť, proaktívny prístup, schopnosť jasne komunikovať;
 • Dobré organizačné zručnosti a manažment času, schopnosť plánovať, organizovať a dodržiavať časový plán;
 • Predošlá skúsenosť s vedením malého tímu;
 • Google Workspace (mierne pokročilý/á), ClickUp (v prípade potreby zabezpečíme tréning).
TRÉNINGY A BENEFITY
 • Vstupný kurz; Zaučenie do Drive priečinku a ClickUp N-SLSK;
 • Hodnotenie činnosti; 
 • Príspevok na vzdelávanie / osobný rozvoj podľa dohody; 
 • Na vyžiadanie: referencie pre zamestnávateľa a potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti; 
 • Možnosť zúčastniť sa vzdelávacích a programových podujatí bezplatne, prípadne za zvýhodnený poplatok.
NÁZOV TÉMY
 • Komunikácia a partnerstvá

TYP FUNKCIE
 • Činovnícka
MIESTO
 • Slovensko
TRVANIE SPOLUPRÁCE
 • 3 roky (mandát člena N-SLSK)
ČASOVÁ DOTÁCIA
 • 10 - 15 hodín mesačne
PODPORA OD
 • Náčelník a zvyšní členovia N-SLSK, Ústredie SLSK.
PODPORA KOMU
 • Zverený tím dobrovoľníkov a dobrovoľníčok;
 • Rada pre komunikáciu,
 • Zahraničná rada.

Stratégia

Popis obsahu témy v Náčelníctve

POŽIADAVKY NA KANDIDÁTA
 • Vek 18+ 
 • Predpoklad: Hodnosť inštruktor/ka
 • Iné požiadavky: bezúhonnosť, členstvo v SLSK
OBSAH ČINNOSTI
 • Účasť na zasadnutiach Náčelníctva (a iných stretnutiach zásadných pre chod národnej úrovne) a aktívna participácia na nich; 
 • Zastrešovanie prípravy vízie a stratégie organizácie
 • Podporovanie zapojenia všetkých úrovní a mladých do tvorby strategického plánu
 • Pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie napĺňania strategických cieľov
 • Dbanie na zladenie národných projektov a stratégií (ak sú mimo hlavnej stratégie) s aktuálne aplikovanou celkovou stratégiou
 • Identifikovanie a implementovanie možností na zlepšenia fungovania z výstupov projektov a aktivít na národnej úrovni.
PRÁVOMOCI
 • Zastupovať N-SLSK pred inými skautskými zložkami ohľadom tém, ktoré zastrašuje
 • Byť informovaný/á o činnosti nižších organizačných jednotiek v rámci témy pôsobenia;
 • Možnosť zúčastniť sa všetkých akcií organizovaných pod hlavičkou SLSK
 • Ďalšie právomoci uvedené v kompetenčnej tabuľke vedenia organizácie SLSK.
KĽÚČOVÉ ZRUČNOSTI A SCHOPNOSTI
 • Znalosť Strategického plánu SLSK;
 • Schopnosť strategicky myslieť a monitorovať ciele
 • Znalosť Stanov, Organizačného poriadku a iných interných dokumentov Slovenského skautingu;
 • Schopnosť koordinovať a kontrolovať prácu ďalších ľudí;
 • Samostatnosť, zodpovednosť, proaktívny prístup, schopnosť jasne komunikovať;
 • Dobré organizačné zručnosti a manažment času, schopnosť plánovať, organizovať a dodržiavať časový harmonogram;
 • Predošlá skúsenosť s vedením malého tímu;
 • Google Workspace (mierne pokročilý/á), ClickUp (v prípade potreby zabezpečíme tréning).
TRÉNINGY A BENEFITY
 • Vstupný kurz; Zaučenie do Drive priečinku a ClickUp N-SLSK;
 • Hodnotenie činnosti; 
 • Príspevok na vzdelávanie / osobný rozvoj podľa dohody; 
 • Na vyžiadanie: referencie pre zamestnávateľa a potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti; 
 • Možnosť zúčastniť sa vzdelávacích a programových podujatí bezplatne, prípadne za zvýhodnený poplatok.
NÁZOV TÉMY
 • Stratégia
TYP FUNKCIE
 • Činovnícka
MIESTO
 • Slovensko
TRVANIE SPOLUPRÁCE
 • 3 roky (mandát člena N-SLSK)
ČASOVÁ DOTÁCIA
 • 10 - 15 hodín mesačne
PODPORA OD
 • Náčelník a zvyšní členovia N-SLSK, Ústredie SLSK.
PODPORA KOMU
 • Zverený tím dobrovoľníkov a dobrovoľníčok;
 • národná úroveň.

Hierarchia, procesy
a dokumenty

Popis obsahu témy v Náčelníctve

POŽIADAVKY NA KANDIDÁTA
 • Vek 18+ 
 • Predpoklad: Hodnosť inštruktor/ka
 • Iné požiadavky: bezúhonnosť, členstvo v SLSK
OBSAH ČINNOSTI
 • Účasť na zasadnutiach Náčelníctva (a iných stretnutiach zásadných pre chod národnej úrovne) a aktívna participácia na nich; 
 • Zastrešovať tému nastavenia procesov rád, komisií a pracovných skupín a navrhovať prípadné úpravy, aby dochádzalo k zlepšovaniu a zjednodušovaniu pracovného prostredia;
 • Nastavovať procesy zapojenia mladých do rozhodovacích procesov a zapojenia aj do rôznych úrovní;
 • Sledovať aktuálnosť v dokumentoch na národnej úrovni (Stanovy SLSK, Organizačný poriadok SLSK, …), iniciovať prípadné návrhy na zmenu a koordinovať priebeh ich zmien;
 • Zastrešovať tému disciplinárnych konaní na národnej úrovni a komunikovať so Zmierovacou radou;
 • Zabezpečovať každoročné aktualizovanie politiky konfliktu záujmov;
 • Monitorovať dodržiavanie etických noriem a hodnôt zakotvených v interných dokumentoch a hľadať možnosti ich podpory a zlepšenia.
PRÁVOMOCI
 • Zastupovať N-SLSK pred inými skautskými zložkami ohľadom tém, ktoré zastrašuje
 • Byť informovaný/á o činnosti nižších organizačných jednotiek v rámci témy pôsobenia;
 • Možnosť zúčastniť sa všetkých akcií organizovaných pod hlavičkou SLSK
 • Ďalšie právomoci uvedené v kompetenčnej tabuľke vedenia organizácie SLSK
KĽÚČOVÉ ZRUČNOSTI A SCHOPNOSTI
 • Znalosť Stanov, Organizačného poriadku a iných interných dokumentov Slovenského skautingu;
 • Znalosť štruktúry SLSK vrátane členenia a zložiek národnej úrovne (rady, komisie…)
 • Schopnosť identifikovať procesné problémy a zlepšovať procesy
 • Schopnosť koordinovať a kontrolovať prácu ďalších ľudí;
 • Samostatnosť, zodpovednosť, proaktívny prístup, schopnosť jasne komunikovať;
 • Dobré organizačné zručnosti a manažment času, schopnosť plánovať, organizovať a dodržiavať časový plán;
 • Predošlá skúsenosť s vedením malého tímu;
 • Google Workspace (mierne pokročilý/á), ClickUp (v prípade potreby zabezpečíme tréning).
TRÉNINGY A BENEFITY
 • Vstupný kurz; Zaučenie do Drive priečinku a ClickUp N-SLSK;
 • Hodnotenie činnosti; 
 • Príspevok na vzdelávanie / osobný rozvoj podľa dohody; 
 • Na vyžiadanie: referencie pre zamestnávateľa a potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti; 
 • Možnosť zúčastniť sa vzdelávacích a programových 
 • podujatí bezplatne, prípadne za zvýhodnený poplatok.
NÁZOV TÉMY
 • Hierarchia, procesy a dokumenty
TYP FUNKCIE
 • Činovnícka
MIESTO
 • Slovensko
TRVANIE SPOLUPRÁCE
 • 3 roky (mandát člena N-SLSK)
ČASOVÁ DOTÁCIA
 • 10 - 15 hodín mesačne
PODPORA OD
 • Náčelník a zvyšní členovia N-SLSK, Ústredie SLSK.
PODPORA KOMU
 • Zverený tím dobrovoľníkov a dobrovoľníčok;
 • Zmierovacia rada,
 • KpSO,
 • SDK.

Dospelí
a rast

Popis obsahu témy v Náčelníctve

POŽIADAVKY NA KANDIDÁTA
 • Vek 18+ 
 • Predpoklad: Hodnosť inštruktor/ka
 • Iné požiadavky: bezúhonnosť, členstvo v SLSK
OBSAH ČINNOSTI
 • Účasť na zasadnutiach Náčelníctva (a iných stretnutiach zásadných pre chod národnej úrovne) a v prípade potreby účasť na zasadnutiach Rady pre rozvoj a aktívna participácia na nich;
 • Zastrešovať prípravu stratégie rozširovania skautského hnutia a monitorovať podporu existujúcich a nových jednotiek;
 • Venovať sa politike na podporu diverzity a inklúzie;
 • Pravidelne identifikovať, analyzovať a vyhodnocovať riziká pre národnú úroveň ako celok;
 • Zastrešovať tému starostlivosti o dospelých a dobrovoľníkov;
 • Venovať sa téme nasledovníctva a jeho podpore;
 • Monitorovať a podporovať implementáciu Safe from Harm v organizácii.
PRÁVOMOCI
 • Zastupovať N-SLSK pred inými skautskými zložkami ohľadom tém, ktoré zastrašuje;
 • Byť informovaný/á o činnosti nižších organizačných jednotiek v rámci témy pôsobenia;
 • Možnosť zúčastniť sa všetkých akcií organizovaných pod hlavičkou SLSK
 • Ďalšie právomoci uvedené v kompetenčnej tabuľke vedenia organizácie SLSK.
KĽÚČOVÉ ZRUČNOSTI A SCHOPNOSTI
 • Znalosť základných metód práce s dobrovoľníkmi (cyklus skautského dobrovoľníka…);
 • Znalosť Safe from Harm a jeho implementáciu v SLSK;
 • Znalosť changemanažmentu a metód rozširovania skautského hnutia
 • Schopnosť koordinovať a kontrolovať prácu ďalších ľudí;
 • Samostatnosť, zodpovednosť, proaktívny prístup, schopnosť jasne komunikovať;
 • Dobré organizačné zručnosti a manažment času, schopnosť plánovať, organizovať a dodržiavať časový plán;
 • Predošlá skúsenosť s vedením malého tímu;
 • Google Workspace (mierne pokročilý/á), ClickUp (v prípade potreby zabezpečíme tréning).
TRÉNINGY A BENEFITY
 • Vstupný kurz; Zaučenie do Drive priečinku a ClickUp N-SLSK;
 • Hodnotenie činnosti; 
 • Príspevok na vzdelávanie / osobný rozvoj podľa dohody; 
 • Na vyžiadanie: referencie pre zamestnávateľa a potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti; 
 • Možnosť zúčastniť sa vzdelávacích a programových podujatí bezplatne, prípadne za zvýhodnený poplatok.
NÁZOV TÉMY
 • Dospelí a rast

TYP FUNKCIE
 • Činovnícka
MIESTO
 • Slovensko
TRVANIE SPOLUPRÁCE
 • 3 roky (mandát člena N-SLSK)
ČASOVÁ DOTÁCIA
 • 10 - 15 hodín mesačne
PODPORA OD
 • Náčelník a zvyšní členovia N-SLSK, Ústredie SLSK.
PODPORA KOMU
 • Zverený tím dobrovoľníkov a dobrovoľníčok;
 • Rada pre rozvoj.
 

XIX. SNEM

RUŽOMBEROK
20. - 22. október 2023

Program víkendových dní pozostáva primárne z rokovaní, hlasovaní a diskusií. Priestor však bude aj na niekoľko voľnočasových aktivít.


PROGRAM SNEMU