Prihláška
delegáta, hosťa a pozorovateľa


Online prihláška pre delegátov, hosťov a pozorovateľov na XIX. Snem Slovenského skautingu v Ružomberku.

DELEGÁTI SNEMU sú členovia Slovenského skautingu uvedení v Stanovách v Hlave V. bod 26. Počet delegátov za každý zbor je vypočítaný podľa kľúča, ktoré stanovilo Náčelníctvo Slovenského skautingu na základe uznesenia N-SLSK číslo 20230526/15:

Delegátom snemu je jeden člen zboru za každých začatých 60 členov zboru.

Za zbory do 60 členov je delegátom len vodca zboru.

Počet delegátov za zbory bude nasledovný:

zbory do 60 členov: zborový vodca

zbory 61-120 členov: zborový vodca + 1 delegát

zbory 121-180 členov: zborový vodca + 2 delegáti

zbory 181-240 členov: zborový vodca + 3 delegáti

zbory 241 a viac: zborový vodca + 4 delegáti

POZOROVATELIA a HOSTIA sa tiež prihlasujú týmto formulárom.
Za každý zbor môže byť jeden pozorovateľ.

Zastupovanie
na sneme


Zastupovanie na sneme v prípade neprítomnosti delegáta upravuje Organizačný poriadok nasledovne:

  1. Členovia Náčelníctva SLSK, nositelia Radu strieborného vlka a nositeľky Radu strieborného trojlístka sa na sneme zúčastňujú osobne. Nemôžu poveriť inú osobu aby ich na sneme zastupovala.
  2. Predseda Revíznej rady a predseda Zmierovacej rady, ak sa na sneme nemôžu zúčastniť osobne, môžu poveriť svojím zastupovaním len niektorého člena danej (svojej) rady.
  3. Vodcovia oblastí, ak sa na sneme nemôžu zúčastniť osobne, môžu poveriť svojim zastupovaním niektorého člena svojej oblasti.
  4. Vodcovia zborov, ak sa na sneme nemôžu zúčastniť osobne, môžu poveriť svojim zastupovaním niektorého člena svojho zboru.
  5. Zborové rady ktoré majú právo nominovať ďalších delegátov na základe Stanov SLSK (V. hlava, 26. bod, písmeno j).

V prípade potrebnej zmeny v nahlásených údajoch (strava, účasť, ubytovanie) na Skautský snem prosíme kontaktovať e-mailom na ustredie@skauting.sk.

Základné informácie

 

XIX. SNEM

RUŽOMBEROK
20. - 22. október 2023

Mapu všetkých dôležitých miest XIX. Snemu si môžeš pozrieť na mapách Google.


ZOBRAZIŤ V GOOGLE MAPÁCH