Program
XIX. Snemu


Predbežný plánovaný časový harmonogram programu XIX. Skautského snemu Slovenského skautingu v Ružomberku. Zmeny v harmonograme možné.

Online odpočet činnosti
národnej úrovne

Bude sa konať 5.10.2023 o 19:00 online – link na prihlásenie bude prístupný pre delegátov v dostatočnom predstihu pred konaním odpočtu. Online odpočet slúži na vytvorenie priestoru mimo konania Skautského snemu, kedy sa delegáti zoznámia s činnosťou národnej úrovne za posledné obdobie.

Piatok 20.10.

Program  
od 17:00 Otvorenie školy a začiatok registrácie, ubytovávanie účastníkov snemu.
19:00 Ukončenie registrácie a organizačné pokyny s delegátmi snemu – rokovací poriadok a jeho vysvetlenie.
19:30 Slávnostné zahájenie XIX. Skautského snemu Slovenského skautingu v aule:
 • Skautská hymna,
 • Privítanie delegátov a hostí náčelníkom a nositeľmi rádu Strieborného vlka a Strieborného trojlístka
 • Zistenie uznášaniaschopnosti snemu a predstavenie zapisovateľa,
 • Predstavenie rokovacieho poriadku,
 • Schválenie programu,
 • Zvolenia orgánov snemu:
  • Mandátová komisia (minimálne 3 členovia),
  • Návrhová komisia (minimálne 3 členovia),
  • Volebná komisia (minimálne 3 členovia),
  • dvoch overovateľov zápisnice,
 • Odovzdanie Rádu Strieborného vlka a predstavenie nových a budúcich inštruktorov a inštruktoriek.
20:30 Otázky na činnosť národných orgánov – Náčelníctvo, rady, komisie a Ústredie Slovenského skautingu a kontrola uznesení predošlých Skautských snemov.
21:30 Schvaľovanie správy Náčelníctva, správy o hospodárení a správy Revíznej rady.
22:00 Koniec rokovania.

Sobota 21.10.

Program  
7:00 Budíček a raňajky.
8:00 Príhovor organizátorov snemu a privítanie hostí a ich príhovory.
9:00

Okrúhle stoly – veľké moderované diskusie na témy:

 • Transformácia náčelníctva,
 • Ako pracovať s vizuálnou identitou,
 • Stratégia 2030 priorita 1, 
 • Stratégia 2030 priorita 2,
 • Stratégia 2030 priorita 3,
 • Stratégia 2030 priorita 4,
 • Blok s WOSM a WAGGGS – Safe from Harm
 • Hodnotenie kvality oddielov a zborov – inšpiratívna workshop pre vodcov.
10:30

Prestávka káva, čaj.

11:00 Rokovanie a hlasovanie o zmenách Stanov Slovenského skautingu.
13:00 Obed.
14:30 Prestávka.
15:00 Rokovanie a hlasovanie o zmenách Stanov Slovenského skautingu.
16:00 Úprava rokovacieho poriadku podľa zmien Stanov Slovenského skautingu.
16:45 Prestávka.
17:00 Schvaľovanie Stratégie 2030 Slovenského skautingu.
18:00 Večera.
19:30 Spustenie prihlasovania na CEJ 2024.
20:00 Predstavenie a diskusia s kandidátmi a kandidátkami na volené funkcie.
22:00 Spoločenský program.

Nedeľa 22.10.

Program  
7:00 Bohoslužba.
8:00 Raňajky.
9:00 Voľby do volených funkcií Slovenského skautingu.
10:00 Prijímanie uznesení snemu.
11:00 Odovzdávanie skautských ocenení a vyznamenaní a najvyššieho programového ocenenia Orlí skaut.
12:00 Vyhlásenie výsledkov volieb a príhovor nového náčelníka.
12:30 Slávnostné ukončenie Skautského snemu a skautská hymna.
13:00 Obed.

Základné informácie

 

XIX. SNEM

RUŽOMBEROK
20. - 22. október 2023

Mapu všetkých dôležitých miest XIX. Snemu si môžeš pozrieť na mapách Google.


ZOBRAZIŤ V GOOGLE MAPÁCH