Základné informácie


Rokovanie snemu začne v piatok o 19:00. Registrácia bude prebiehať v Aule Jána Pavla II. Hrabovská cesta 1652/1 v čase od 17:00 do 19:00. Ukončenie sa plánuje na nedeľu okolo 13:00.

Delegáti
snemu


Delegáti sú členovia Slovenského skautingu uvedení v Stanovách Slovenského skautingu nasledovne:

 • členovia Náčelníctva SLSK
 • predseda Revíznej rady
 • predseda Zmierovacej rady
 • vodcovia oblastí
 • vodcovia zborov
 • nositelia Radov strieborného vlka a strieborného trojlístka
 • hlavný kapitán vodných skautov
 • zástupcovia vzdelávacích tímov Gilwellskej inštruktorskej lesnej školy, vodcovských lesných škôl a líderských rangerských škôl, ktorým (t. j. tímom) v danom roku konania Skautského snemu bolo udelené oprávnenie organizovať vzdelávacie podujatia. Každý tím s týmto oprávnením písomne nominuje jedného činovníka
 • ďalší členovia daného zboru, ktorých písomne nominujú jednotlivé zborové rady. Ich počet sa odvíja od počtu zaregistrovaných členov v danom zbore 6 mesiacov pred dňom konania snemu a oznamuje ho Náčelníctvo SLSK pri zvolávaní snemu
 • zahraniční komisári pre WOSM a WAGGGS

  Každý delegát musí v deň zahájenia Skautského snemu dosiahnuť minimálny vek 18 rokov. Náčelníctvo Slovenského skautingu môže na snem prizývať i hostí, ako sú predstavitelia svetových skautských organizácií WOSM a WAGGGS, predstavitelia partnerských organizácií, predstavitelia Slovenskej republiky a predstavitelia samosprávy mesta, v ktorom sa snem koná. Hostia sú účastníci snemu, ktorí nemajú právo hlasovať.

Zastupovanie
na sneme


Zastupovanie na sneme v prípade neprítomnosti delegáta upravuje Organizačný poriadok nasledovne:

 1. Členovia Náčelníctva SLSK, nositelia Radu strieborného vlka a nositeľky Radu strieborného trojlístka sa na sneme zúčastňujú osobne. Nemôžu poveriť inú osobu aby ich na sneme zastupovala.
 2. Predseda Revíznej rady a predseda Zmierovacej rady, ak sa na sneme nemôžu zúčastniť osobne, môžu poveriť svojím zastupovaním len niektorého člena danej (svojej) rady.
 3. Vodcovia oblastí, ak sa na sneme nemôžu zúčastniť osobne, môžu poveriť svojim zastupovaním niektorého člena svojej oblasti.
 4. Vodcovia zborov, ak sa na sneme nemôžu zúčastniť osobne, môžu poveriť svojim zastupovaním niektorého člena svojho zboru.
 5. Zborové rady ktoré majú právo nominovať ďalších delegátov na základe Stanov SLSK (V. hlava, 26. bod, písmeno j).
 
 
 
 
 
 
 
 

Prihlasovanie

Prihlasovanie delegátov, pozorovateľov a hostí na Skautský snem je do 20. augusta 2023.

Hlasovanie na sneme

Hlasovanie na sneme bude prebiehať elektronickou formou. Je potrebné, aby si delegáti zabezpečili technické zariadenie (mobil, tablet, notebook) s možnosťou pripojenia na internet.

Zdvojená funkcia

V prípade, že niektorí delegát má zdvojenú funkciu,napr. člen Náčelníctva a zároveň aj vodca zboru, alebo vodca oblasti a zároveň aj zástupca vzdelávacieho tímu., takýto delegát má len jeden hlas. Môže však udeliť písomné splnomocnenie inému členovi Slovenského skautingu.

Návrhy na vyznamenania

Ak plánujete navrhnúť niekoho vo vašom okolí na vyznamenania, ktoré je potrebné schváliť Náčelníctvom Slovenského skautingu (napr. Skautská služba, Syrinx, Služba skautingu) - zašlite váš návrh v pripravenom formulári na e-mail vyznamenania@skauting.sk do 20. augusta 2023.

V prípade potreby nás kontaktujte na e-mailovej adrese maria.budzakova@skauting.sk.

 

XIX. SNEM

RUŽOMBEROK
20. - 22. október 2023

Program víkendových dní pozostáva primárne z rokovaní, hlasovaní a diskusií. Priestor však bude aj na niekoľko voľnočasových aktivít.


PROGRAM SNEMU