XVI. snem Slovenského skautingu | Kandidáti
16520
page,page-id-16520,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.3,vc_responsive

Kandidáti

S blížiacim sa XVI. snemom Slovenského skautingu vám prinášame zoznam kandidátov do volených funkcií, ktorých prihlášky prišli do 18.8.2014.

FUNKCIE VOLENÉ NA SNEME: na nastávajúcom sneme volíme zástupcov do nasledovných funkcií:

1. • náčelník/náčelníčka

• prvá/-ý zástupkyňa/-ca náčelníka pre rozvoj

• predseda programovej rady – zatiaľ nikto nepodal kandidátku

• predseda rady pre vzdelávanie

• komisár pre zahraničie a komunikáciu

• predseda duchovnej rady – zatiaľ nikto nepodal kandidátku

• hospodár – zatiaľ nikto nepodal kandidátku

Všetci na funkčné obdobie troch rokov

2. predsedu revíznej rady a dvoch členov revíznej rady na funkčné obdobie troch rokov,

3. predsedu zmierovacej rady a dvoch členov zmierovacej rady na funkčné obdobie troch rokov –

     zatiaľ nikto nepodal kandidátku

4. zástupcov zborov, ktorí budú delegátmi Malých snemov konaných v čase do konania ďalšieho Skautského snemu.

kandidat-vasko

Kandidát na náčelníka: Peter Vaško – Tapin Hrošie Ucho

 • Koordinácia tvorby Strategického plánu.
 • Monitorovanie realizácie Strategického plánu.
 • Koordinácia strategických zámerov náčelníctva s operatívnymi krokmi z Ústredia.
 • Reprezentácia organizácie a posilňovanie jej postavenia v spoločnosti.
 • Vytváranie pozitívnej vízie, motivovanie ostatných činovníkov pre rozvoj organizácie.
 • Vedenie náčelníctva ako tímu motivovaných dobrovoľníkov so spoločným cieľom – rozvoja kvalitnej organizácie.

Kandidát na náčelníka: Peter Linek – Bill

 1. Vrátiť do organizácie silu dobrodružstva
 2. Zlepšiť komunikáciu a záujem od náčelníctva k nižším zložkám a naopak.
 3. Nevynechávať a nemeniť cieľ, ktorý nám bol pred vyše 100 rokmi daný.

K dopracovaniu navrhovaným cieľom je potrebné splniť niekoľko úloh.

 • Zefektívniť fungovanie rád.
 • Skvalitnenie programu (nové výzvy, príručky, kurzy, metodiky, …)
 • Zistiť potreby nižších zložiek a tie ďalej podporovať a rozvíjať (alternatívne programy, pomoc existujúcim oddielom a zborom, …)
 • Jasne definovať čo skauting je (možno potom kvôli rôznorodosti a akceptácii názorov „všehu druhu“ sa organizácia delí a nefunguje podľa spoločných princípov a hodnôt).
 • Najdôležitejšou úlohou však bude, aby sme našli spôsob na naplnenia spoločného cieľa. Nech tvoríme organizáciu, ktorá naozaj vychová ľudí do dnešného sveta, ktorí budú jasne a pozitívne svietiť svojím príkladom a aktívnym životom pre spoločnosť, v ktorej žijú.
kandidat-linek
kandidat-sveda

Kandidát na zástupcu náčelníka pre rozvoj: Pavol Šveda – PiTT

 • Rozbehnúť projekt Klubu priateľov skautingu a aktívnejšie zapojiť bývalých členov, rodičov a podporovateľov skautingu do podpory našej činnosti na lokálnej aj národnej úrovni.
 • Zlepšiť vnútornú komunikáciu medzi vodcami oddielov a zborov, hľadať fungujúce platformy pre výmenu skúseností medzi vodcami a dospelými dobrovoľníkmi.
 • Aktívnejšie podporovať ročné kampane zamerané na rôzne rozmery skautingu a našej činnosti (napr. Rok radcov, Roverský rok a pod.)
 • Intenzívnejšie komunikovať navonok, zlepšovať informovanosť o našej činnosti na verejnosti, pomáhať zborom a oblastiam lepšie propagovať skauting a našu činnosť na lokálnej a regionálnej úrovni.
 • Vo väčšej miere sa sústrediť na tému bezpečnosti a prevencie na skautských akciách, vytvoriť jednoduché a ľahko použiteľné bezpečnostné manuály na rôzne tipy aktivít.
 • Koordinovať plnenie cieľov Strategického plánu, podporovať jeho plnenie na úrovni Náčelníctva a informovať o výsledkoch organizáciu aj verejnosť.

Kandidátka na zástupcu náčelníka pre rozvoj: Lucia Jakubíková – Luky

 • Podporiť väčšie otvorenie národnej úrovne (náčelníctvo, rady, ústredie, …) skautským oblastiam a zborom + osobný kontakt medzi náčelníctvom a oblastnými, zborovými a oddielovými vodcami – úloha zástupkyne náčelníka by mohla byť styčným bodom medzi náčelníctvom a vodcami; presadzovať častejšie návštevy členov náčelníctva a pracovníkov Ústredia v jednotlivých skautských oblastiach.
 • Vytvorenie systému konkrétnej starostlivosti o skautských dobrovoľníkov (vytvorenie konkrétneho manuálu manažmentu dobrovoľníkov v jednotlivých úrovniach a funkciách – aby bolo jasne zadefinované pre každého vedúceho na konkrétnom stupni (oddiel, zbor, oblasť, …), aké sú nielen úlohy, ale aj benefity pre dobrovoľníkov, ako je možné dobrovoľníkov motivovať, aké sú možnosti ich rozvoja a využitia získaných zručností pre ďalšiu prácu v skautingu, ale aj osobný, či profesionálny život).
 • Využiť skúsenosti z 5-ročnej praxe na Ústredí a vytvoriť podmienky, aby sa mohli na fungovaní a projektoch Ústredia aktívne podieľať dobrovoľníci z radov skautov.
 • Vytvoriť a zrealizovať systém zosieťovania skautských činovníkov – ľudí s rovnakou funkciou naprieč náčelníctvom, oblasťami a zbormi (napr. hospodár SLSK – člen náčelníctva + hospodári skautských oblastí + …); vytvorenie funkčného modelu spolupráce, zdieľania informácií a inšpirácií – vytvorenie on-line platformy, modelu osobných stretnutí,…
 • Aktívne hľadať možnosti viaczdrojového financovania organizácie ako podklady pre Ústredie.
 • Aktívne podporovať budovanie PR organizácie (tipy na prezentáciu v médiách, spoluvytváranie PR plánu).
 • Konečne sfunkčniť Radu pre rozvoj, ktorá spadá pod zástupcu náčelníka pre rozvoj.
kandidatka-jakubikova
kandidat-durcik

Kandidát na zástupcu náčelníka pre rozvoj: Karol Ďurčík – Káďo

 • Spolupráca na reforme výchovného programu SLSK.
 • Aplikácia novej kapitoly OP SLSK Vzdelávací systém do praxe.
 • Vytvorenie podmienok pre fungovanie rodinného skautingu.
 • Zavedenie e-learningu:
  – podpora a rozšírenie zložky voľných modulov vo vzdelávacom procese SLSK.
 • Príprava návrhu ocenenia SLSK pre rodičov, ktorí obzvlášť obetavo pomáhajú skautskému hnutiu na miestnej úrovni.
 • Zlepšenie publikačnej činnosti SLSK, prevažne v oblasti príručiek a metodiky.

Kandidát na komisára pre zahraničie a komunikáciu: Marián Lezo – Mafián

 • Vytvoriť aktívny tím Zahraničnej rady.
 • Hľadať a získavať podporu zo zahraničných projektov.
 • Zvýšiť informovanosť o zahraničných príležitostiach pre slovenských skautov.
 • Aktívne spolupracovať s ostatnými radami, aby sa zahraničie viac priblížilo skautskej verejnosti.
 • Zlepšiť spoluprácu so zahraničnými skautskými organizáciami.
 • Efektívne využiť skúsenosti a vedomosti slovenských skautov zúčastnených na zahraničných akciách v prospech SLSK.
kandidat-lezo
kandidat-knapik

Kandidát na predseda Rady pre Vzdelávanie: Peter Knapík – Arizonna

 • Individuálne oslovenie všetkých vodcov bez vodcovského dekrétu a spoločné hľadanie možností na jeho získanie.
 • Konkrétny systém akreditácií – interne aj externe zvyšovať úroveň našich vodcovských lesných škôl.
 • Všetky vodcovské lesné školy, ako aj inštruktorská lesná škola, budú mať štátnu akreditáciu (Iuventa, Ministerstvo školstva – celoživotné vzdelávanie).
 • Uskutočnenie GILŠ 2015.
 • Nový stupeň skautského vzdelávania (medzi radcovským kurzom a vodcovskou lesnou školou).
 • Podpora vzdelávacích tímov, venujúcich sa novému stupňu vzdelávania (EQ, Užofka, Dôstojnícky kurz, …).
 • Podpora zborových a oblastných radcovských kurzov ako základu skautského vzdelávania.
 • Pokračovanie v radcovskom kurze z národnej úrovne ako reakcie na požiadavky zborov.
 • Uskutočnenie kurzu pre zborových vodcov zameraného na ich potreby a riešenie problémov spojených s touto funkciou
 • Pravidelné vedenia a aktualizácia databáz vodcov, účastníkov VLŠ, účastníkov GILŠ.
 • Pravidelné aktualizovanie zoznamu inštruktorov SLSK aj s ich ochotou pomôcť pri skautskom vzdelávaní.

Do revíznej rady kandidujú: Ivan Lizák – 11.zbor Biele delfíny, František Horínek – 11.zbor Biele delfíny, Jozef Mišík – 14.zbor Prievidza.

Za zástupcu zborov bez oblasti kandiduje Alojz Vlčko – 14.zbor Prievidza.

Za zástupcov zborov v oblastiach, ktorí budú delegátmi Malých snemov konaných v čase do konania ďalšieho Skautského snemu neprišli zatiaľ ďalšie kandidátky.

Zoznam kandidátov na volené funkcie do náčelníctva v jednom súbore.